Uputstvo za pripremu apstrakta

Međunarodna konferencija
DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE

 


Prijava rezimea se može izvršiti  preko obrasca za prijavu na sajtu www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Obim rezimea treba da bude od 200 do 300 reči. Apstrakt treba da bude napisan na dobrom engleskom jeziku. Svi rezimei će biti recenzirani. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo jednom kao prvi autor. Prihvaćeni rezimei će biti objavljeni u knjizi rezimea.

Apstrakt treba da sadrži opisan značaj i kontekst problema, ciljeve, uzorak, metodologiju, rezultate i zaključke. U slučaju teorijskih radova, sadržaj apstrakta bi trebalo prilagoditi sadržaju rada. Apstrakt treba da sadrži i tri do pet ključnih reči.

Planirano je da sva usmena saopštenja traju 10-15 minuta.


Prijava SIMPOZIJUMA

Voditelj prijavljuje simpozijum preko onlajn sistema https://www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp, navodeći naziv simpozijuma uz kratak opis (200 - 300 reči)

Saopštenja u okviru jednog simpozijuma šalju se u jednom Word dokumentu na mejl milos.stojadinovic@filfak.ni.ac.rs, pri čemu svako saopštenje treba da sadrži: naslov rada, ime i prezime autora, zvanje, afilijaciju, tekst rada (200 - 300 reči), ključne reči

Simpozijum može imati najmanje 4, a najviše 6 saopštenja

Voditelj simpozijuma može, ali ne mora biti (ko)autor nekog od rada prijavljenih u okviru simpozijuma

Voditelj u dogovoru sa učesnicima simpozijuma organizuje sadržaj simpozijuma

Jedan učesnik može biti autor na najviše tri rada, od čega samo jednom kao prvi

Radovi mogu biti u koautorstvu ili samostalni.


Prijava OKRUGLOG STOLA

Voditelj prijavljuje okrugli sto preko onlajn sistema https://www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp, navodeći naziv okruglog stola uz kratak opis (200 - 300 reči)

Učesnike okruglog stola prilikom prijave treba navesti kao koautore


Prijava RADIONICE (* uslov za radionicu je da se može realizovati onlajn)

Naziv radionice

Opis radionice (200 - 300 reči)

Naglasiti da li je potrebna prijava za učešće na radionici


Prijava PROMOCIJE KNJIGE

Na konferenciji Dani primenjene psihologije može biti odražana promocija knjige iz oblasti psihologije, objavljena u periodu od 1. januara 2021. godine do 1. jula 2022. godine. Prijavu podnosi autor knjige preko online sistema https://forms.gle/A9pCNmdREwmQ8hHz8, uz dostavljanje sledećih podataka:

Ime/imena, prezime/na i afilijacija/e autora knjige

Kontakt podaci autora: e mail i/ili broj telefona

Imena, prezimena i afilijacije ostalih govornika na promociji. Pored autora, govornici na promociji mogu biti recenzenti knjige i specijalni gosti predloženi od strane autora

Podaci o knjizi (naziv, godina izdanja, izdavač, ISBN)

Kratak rezime knjige (do 500 reči)

Izvodi iz recenzije svakoga od recenzenata uz imena recenzenata (do 300 reči po recenziji)